นิทานกระตายกะเตา ฉบับ MBA

กาลครั้งหนึ่ง เจาเตากับกระตายเถียงกันวาใครเร็วกวากัน ทั้งคูจึงตกลงที่จะวิ่งแขง ก็มีการกําหนดเสนทางวิ่งแลวก็เริ่มการแขงขัน เจากระตายนําโดงมาไกลก็เลยชะลาใจ คิดวาพักผอนใตตนไมซักกะแปบนึงกอนแขงตอก็คงดี ไปๆมาๆก็งวงสิ ตื่นมาอีกทีเจาเตาก็ควาแชมปไปแลว นิทานตอนนี้สอนใหรูวา ชาๆแตมั่นคงสามารถเอาชนะได(เหมือนกัน) นี่เปนเวอรชั่นเดะๆที่เราคุนหูกัน ไมนานมานี้มีคนเลาเวอรชั่นใหมที่นาสนใจใหฟง ตอเลยนะ....

เจากระตายสันหลังยาวก็รมณบจอยตามระเบียบที่แพ มันจึงคนหาจุดออนของตนเอง มันก็พบวาความมั่นใจในตัวเองเกินไปบวกกับความขี้เกียจ ของมันนั่นแหละที่ทําใหแพ ถามันไมเผลอหลับซะอยาง เตาหนาไหนจะเอาชนะมันได มันจึงขอแกตัวใหมอีกครั้ง เฮย..เมื่อกี๊ฟลุคอะปาว แนจริง..ใหมเดะ เจาเตาก็ตกลง ยอมไดไอนอง”.... แนนอนวาครั้งนี้ เจาเตาโดนทิ้งไมเห็นฝุน กระตายชนะขาดลอย เราไดขอคิดอะไรละ... ตอใหชาแตชัวร ยังไงก็แพเร็วและสม่ําเสมอ ถาเราเปรียบเทียบคนสองคนในองคกรของเรา คนนึงชาจริง ทําอะไรมีระบบระเบียบแบบแผน แตทําอะไรๆไมเคยพลาด ไวใจไดแนนอนในผลงานของเขา เทียบกับอีกคนนึงที่เร็วและก็พอไวใจไดในสิ่งที่เขาทํา คนที่เร็วกวามักจะประสบความสําเร็จมีความเจริญกาวหนาในองคกรนั้นๆมากกวา (ซิกแซกไมเปน อะไรลัดได เร็วไดก็ไมกลาเสี่ยงไมกลาทํา ผลงานก็เลยนอยมั้ง)
ไอชาแตชัวรนะมันก็ดีอยูหรอก แตใหเร็วและพอใชไดนี่ดีกวา.... เรื่องยังไมจบแคนี้

คราวนี้ถึงทีเจาเตามาหาจุดบกพรองของตัวเองบาง และมันก็พบวา เปนไปไมไดเลยที่มันจะชนะกระตายในเสนทางการวิ่งแบบที่เปนอยูนี้ มันก็คิดอยูซักครูหนึ่งก็ไปทากระตายแขงใหม แตขอเปลี่ยนเสนทางวิ่งซะหนอย เจากระตายก็วายอมไดอยูแลวเพ พอการแขงเริ่มปุบ เจากระตายก็ใสเกียรหอออกไปเต็มสปดเลย จนกระทั่งไปถึงระหวางทาง “เฮย!!!..เวรกรรม ตองขามแมน้ํา ทําไงละตู...” เสนชัยอยูไมหางจากฝงตรงขามเทาไหรเลย เจากระตายมัวแตเง็งวาจะทําไงดี จนเจาเตาคืบคลานมาทันแลวก็จอมลงน้ําวายขามฝงไปเขาเสนชัย นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา.... พิจารณาจุดแข็งของตนใหดีแลวพยายามเปลี่ยนสนามการแขงขันให ตนเองไดเปรียบมากที่สุด ยางงง ยังไมพอ มีตอ.... ดวยน้ําใจนักกีฬา ครั้งนี้เจาเตากับกระตายเปนเพื่อนที่ดีตอกันแลว ตางคนตางมาระดมสมองคิดดวยกัน หากทั้งสองรวมมือกัน การแขงแบบเมื่อครั้งลาสุดจะชวยใหทําเวลาไดดีขึ้น ดังนั้น พวกมันจึงคิดจะแขงอีกครั้ง แตแขงคราวนี้เปนแบบทีมเวิรค เริ่มตนเจากระตายก็แบกเตาวิ่งไปดวยความเร็วสูง จนถึงริมแมน้ําแลวเจาเตาก็ใหกระตายขี่หลังวายขามไป พอขามฝงเจากระตายก็แบกเจาเตาวิ่งตอจนเขาเสนชัยดวยกัน
ผลการแขงครั้งนี้ สรางความพึงพอใจใหกับทั้งสองฝาย(ตัว)มากกวา การแขงครั้งกอนๆหนานี้

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา.... การมีจุดแข็งและความสามารถโดดเดนเฉพาะตัวเปนสิ่งที่ดี แตหากไมรูจักทํางานรวมกับผูอื่น ยังไงก็ไปไมรอด เพราะมันจะมีบางสถานการณที่เราเจงคนอื่นเจง ในขณะที่บางสถานการณเราเจงแตคนอื่นเจง ทีมเวิรคสําคัญตรงที่การกําหนดผูนําใหเหมาะกับสถานการณ ใหผูที่มีความถนัดกับสถานการณนั้นๆเปนผูนํากลุมในแตละชวง สถานการณที่เหมาะกับความสามารถของเขา นอกจากนี้เรายังไดบทเรียนอีกอยางหนึ่งดวยวา ไมวาเตาหรือกระตาย ไมมีใครที่คิดเลิกลมหรือทอแทหลังจากความความลมเหลวไดเกิดขึ้น กระตายแกไขจุดบกพรองของตนเองโดยการทํางานที่หนักขึ้น และเพิ่มความมุมานะในงานของตนเองหลังจากพบความลมเหลว สวนเตาไดปรับเปลี่ยนกลยุทธของตนใหม เพราะตัวมันเองไดทํางานหนักที่สุดเทาที่มันจะสามารถทําไดแลวในชีวิต เมื่อเราพบกับปญหาหรือความลมเหลว บางครั้งเราก็ควรจะทํางานใหหนักขึ้นและมีความเอาใจใสในงานมากกวาเดิม บางครั้งก็ควรเปลี่ยนแผนการทํางานและทดลองในสิ่งใหมๆที่แตกตางออกไป และในบางครั้งก็จําเปนตองทําทั้งสองอยางเลย นอกจากนั้น กระตายกับเตาก็ไดบทเรียนที่สําคัญอีกอยางคือ เมื่อเราหยุดการแขงขันกับตัวบุคคล แลวหันมาแขงขันกับสถานการณแทน พวกมันจะทํางานไดดีขึ้นมาก

กระทู้เกรียนแตกจากพันทิพ

Comment

Comment:

Tweet